Skip to main content

Title VI Civil Rights

Information about Title VI Civil Rights at ABQ RIDE.

General Information

ABQ RIDE operates its programs and services without regard to race, color, and national origin in accordance with Title VI of the Civil Rights Act. Any person who believes she or he has been subject to unlawful discrimination under Title VI may file a complaint with ABQ RIDE.

For more information on ABQ RIDE’s Title VI program and the procedures to file a complaint, please contact us at:

Attn: Title VI Coordinator
ABQ RIDE / City of Albuquerque
100 First SW
Albuquerque, NM 87102
505-724-3100
[email protected]

 

A complainant may file a complaint directly with the Federal Transit Administration:

Federal Transit Administration
Office of Civil Rights
Attention: Complaint Team
East Building, 5th Floor – TCR
1200 New Jersey Ave. SE
Washington, DC 20590

Información General

ABQ RIDE opera sus programas y servicios sin distinción de raza, color y origen nacional con arreglo al Título VI del Acto de Derechos Civiles. Cualquier persona que cree que él o ella ha sido objeto de discriminación ilegal bajo el Título VI puede presentar una queja con ABQ RIDE.

Para obtener más información sobre el programa Título VI de ABQ RIDE y los procedimientos para presentar una queja, por favor contáctenos en:


Attn: Title VI Coordinator
PASEO ABQ / ciudad de Albuquerque
100 First SW
Albuquerque, NM 87102
505-724-3100
[email protected]

El reclamante puede presentar una queja directamente con la Administración Federal de Tránsito:

Federal Transit Administration
Office of Civil Rights
Attention: Complaint Team
East Building, 5th Floor – TCR
1200 New Jersey Ave. SE
Washington, DC 20590

 

Nội Dung Khoản VI, Luật Dân Quyền được áp dụng tại ABQ RIDE

ABQ RIDE tổ chức chương trình và cung cấp dịch vụ một cách bình đẳng, không phân biệt chủng tộc, màu da, nguồn gốc dân tộc theo đúng quy định tại Khoản VI, Luật Dân Quyền. Bất kỳ ai tin rằng mình bị phân biệt đối xử vi phạm Khoản VI trên đây đều có thể khiếu nại lên ABQ RIDE.

Để biết thêm thông tin về chương trình Khoản VI, Luật Dân Quyền của ABQ RIDE và các quy trình khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

Attn: Title VI Coordinator

ABQ RIDE / City of Albuquerque

100 First SW

Albuquerque, NM 87102

505-724-3100

[email protected]

Tải mẫu đơn khiếu nại vi phạm Khoản VI. [Download a Title VI complaint form in Vietnamese]

Một người cũng có thể nộp một bản khiếu nại bằng văn bản, có chữ ký, trực tiếp cho

Federal Transit Administration

Office of Civil Rights

Attention: Complaint Team

East Building, 5th Floor – TCR

1200 New Jersey Ave., SE

Washington, DC 20590.

 

关于ABQ RIDE保护第六章公民权利的信息

ABQ RIDE按照《公民权利法》第六章规定经营其项目和服务,不考虑任何种族、肤色和国籍差异。认为根据第六章规定其已基于种族、肤色或国籍遭受非法歧视的任何人可以向ABQ RIDE提出投诉。

欲了解ABQ RIDE根据第六章规定制定的投诉方案和程序的更多信息,请通过以下方式联系我们:

Attn: Title VI Coordinator

ABQ RIDE / City of Albuquerque

100 First SW

Albuquerque, NM 87102

505-724-3100

[email protected]

 

下载“第六章公民权利投诉表”。[Download a Title VI complaint form in Chinese]

个人也可以向联邦交通管理局/民权办公室提交签名的书面投诉,联系人: 投诉团队/东楼五层(Complaint Team / East Building) – 华盛顿特区/东南新泽西大道1200号 TCR / 1200 ,
邮编 20590( TCR / 1200 New Jersey Ave., SE / Washington, DC 20590)。

Federal Transit Administration

Office of Civil Rights

Attention: Complaint Team

East Building, 5th Floor – TCR

1200 New Jersey Ave., SE

Washington, DC 20590.