Polar Bear - exhibit

Visit the polar bears at Inukshuk Bay.