scp-photo

Dante Tsuzuki Headshot

A photo of a man kneeling.