Skip to main content

LALF PN 2018

Los Angeles Landfill Public Notice

Public Notice

The Albuquerque Environmental Health Department (AEHD), located at One Civic Plaza, Room 3023, Albuquerque, New Mexico has submitted a Voluntary Stage 2 Abatement Plan Modification Proposal to the New Mexico Environment Department (NMED) for the continued clean-up of groundwater containing tetrachloroethene (PCE) and trichloroethene (TCE), below the New Mexico Water Quality Control Commission standards but in slight excess of the EPA Drinking Water Standards.

 The location of the proposed modified abatement is located south and east of the closed Los Angeles Landfill located at Alameda and Balloon Fiesta Drive in Albuquerque west of Washington Street at Paseo del Norte NE. 

 The proposed plan modifies the current clean-up method from a pump and treat system to monitored natural attenuation to address the remaining groundwater contamination.  Groundwater contaminant concentrations have been steadily decreasing and are near 7.5 parts per billion (ppb) approaching the drinking water standard of 5 ppb for these contaminants.  The modification proposes to measure and document natural attenuation processes that are causing the remaining contaminant plume to shrink.  

 NMED’s Secretary will accept written statement or comments regarding the proposed Voluntary Stage 2 Modified Abatement Plan and requests for a public hearing or meeting, that include reasons why a hearing or meeting should be held, must be submitted no later than September 19, 2018.  The Secretary will consider the information contained in the proposed plan, written comments timely received, and information submitted at a public meeting or hearing, if held, in making a final determination on whether to approve the proposed plan or to notify the responsible party of the plan’s deficiencies.

 Persons interested in reviewing or requesting additional information of the Voluntary Stage 2 Modified Abatement Plan Proposal, may do so by contacting NMED’s Ground Water Quality Bureau office in Albuquerque at (505) 222-9555. A copy of the proposed plan is available on the NMED website at https://www.env.nm.gov/gwqb/public-notice/.   Written statements, comments and /or requests for notification of administrative completeness must be submitted to:

 

            Dezbah Jesus, Project Manager

            Ground Water Quality Bureau

            New Mexico Environment Department

            121 Tijeras Ave. NE

            Albuquerque, NM 87102-3400

            [email protected]

 


El Departamento de Salud Ambiental de la Ciudad de Albuquerque (AEHD, por sus iniciales en inglés), ubicado en One Civic Plaza, Oficina 3023, Albuquerque, Nuevo México, ha presentado una Propuesta de Modificación del Plan de Reducción Voluntario en Etapa 2 al Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México (NMED, por sus iniciales en inglés) para la remediación continúa de aguas subterráneas que contienen tetrachloroethene (PCE) y trichloroethene (TCE), por debajo de los estándares de la Comisión de Control de la Calidad del Agua de Nuevo México, pero que exceden ligeramente los estándares de Agua Potable de EPA.

 El sitio de la propuesta de modificación de reducción está ubicado al sur y al el este del vertedero clausurado Los Angeles localizado en Alameda y Balloon Fiesta Drive en Albuquerque, al oeste de Washington Street en Paseo del Norte NE.

 El plan propuesto modifica el método actual de remediación, el cual consiste en un sistema de bombeo y tratamiento, por un sistema de monitoreo de atenuación natural para tratar la contaminación restante en el agua subterránea.  Las concentraciones de contaminación en el agua subterránea han disminuido constantemente y están cerca de 7.5 partes por billón (ppb, por su nomenclatura en inglés) acercándose al estándar de agua potable de 5 ppb para estos contaminantes.  La modificación propone medir y documentar los procesos naturales de atenuación que están causando que el resto de contaminantes de la pluma disminuyan.

 El Secretario de NMED aceptará declaraciones o comentarios por escrito sobre la Propuesta de Modificación del Plan de Reducción Voluntario en Etapa 2 y solicitudes para una audiencia pública o reunión que incluyen las razones por las cuales se debe llevar a cabo

una audiencia o reunión, y estas deben ser presentadas a más tardar el 19 de septiembre de 2018.  El Secretario considerará la información contenida en el plan propuesto, los comentarios por escrito recibidos a tiempo y la información presentada en la audiencia pública o reunión, si es celebrada, para tomar una determinación final sobre si aprobar el plan propuesto o notificar a la parte responsable de las deficiencias del plan. 

 Las personas interesadas en revisar o solicitar información adicional de la Propuesta de Modificación del Plan de Reducción Voluntario en Etapa 2, pueden hacerlo poniéndose en contacto con la Oficina de Calidad de Aguas Subterráneas de NMED en Albuquerque llamando al (505) 222-9555.  Una copia del plan propuesto está disponible en el sitio web de NMED https://www.env.nm.gov/gwqb/public-notice/.  Las declaraciones por escrito, comentarios y/o solicitudes de notificación de completitud administrativa deben enviarse a:

 Dezbah Jesus, Project Manager

Ground Water Quality Bureau

New Mexico Environment Department

121 Tijeras Ave., NE

Albuquerque, NM 87102-3400

[email protected]

 


Thông báo cho báo quảng cáo

Sở Y tế Môi trường Albuquerque (AEHD), đặt tại One Civic Plaza, Room 3023, Albuquerque, New Mexico đã đệ trình Đề xuất Sửa đổi Kế hoạch Giảm bớt Tự nguyện Giai đoạn 2 cho Cục Môi trường Mexico (NMED) để tiếp tục làm sạch nước ngầm có chứa tetrachloroethene (PCE) và trichloroethene (TCE), dưới tiêu chuẩn của Ủy ban kiểm soát chất lượng nước New Mexico, nhưng vượt quá tiêu chuẩn nước uống của EPA.

 Vị trí của đề xuất sửa đổi giảm nằm ở phía nam và phía đông của đóng cửa Los Angeles bãi rác nằm ở Alameda và Balloon Fiesta Drive ở Albuquerque phía tây của đường Washington tại Paseo del Norte NE.

 Kế hoạch đề xuất sửa đổi phương pháp làm sạch hiện tại từ một hệ thống bơm và xử lý để theo dõi sự suy giảm tự nhiên để giải quyết ô nhiễm nước ngầm còn lại. Nồng độ chất gây ô nhiễm nước ngầm đã giảm dần và gần 7,5 phần tỷ (ppb) tiếp cận tiêu chuẩn nước uống là 5 ppb đối với các chất ô nhiễm này. Việc sửa đổi đề xuất để đo lường và ghi lại các quá trình suy giảm tự nhiên đang làm cho chùm ô nhiễm còn lại co lại.

 Thư ký của NMED sẽ chấp nhận tuyên bố hoặc nhận xét bằng văn bản liên quan đến Kế hoạch Giảm bớt Điều kiện Tự nguyện của Giai đoạn 2 và yêu cầu một buổi điều trần hoặc họp công cộng, bao gồm các lý do tại sao một phiên điều trần hoặc cuộc họp phải được tổ chức không muộn hơn ngày 19 tháng 9 năm 2018. Thư ký sẽ xem xét thông tin có trong kế hoạch đề xuất, nhận xét bằng văn bản kịp thời và thông tin được gửi tại cuộc họp hoặc phiên điều trần công khai, nếu được tổ chức, đưa ra quyết định cuối cùng về việc có phê duyệt kế hoạch được đề xuất hay không. thiếu sót.

 Những người quan tâm đến việc xem xét hoặc yêu cầu thông tin bổ sung về Đề xuất Kế hoạch Giảm thiểu Giai đoạn Tự nguyện 2, có thể làm như vậy bằng cách liên hệ với văn phòng Cục Chất lượng Nước ngầm của NMED tại Albuquerque theo số (505) 222-9555. Một bản sao của kế hoạch đề xuất có sẵn trên trang web của NMED tại https://www.env.nm.gov/gwqb/public-notice/. Các văn bản, ý kiến ​​và / hoặc yêu cầu thông báo về tính đầy đủ của hành chính phải được nộp cho:

 Dezbah Jesus, Project Manager

Ground Water Quality Bureau

New Mexico Environment Department

121 Tijeras Ave., NE

Albuquerque, NM 87102-3400

[email protected]