scp-photo

Handwashing

An employee washing her hands.