scp-photo

Postcard 4

KiMo Theatre

KiMo Postcard4
 
 
 

 

Photo copyright L. Anthony Richardson III

KiMo Postcard 4

The post-renovation auditorium of the KiMo Theatre in 2000.