scp-photo

Recycling Bin Contents

An image of an open recycling bin.