Town of Mountainair Logo

A jpg of the Town of Mountainair Logo.