Stephanie Yara Headshot Tile

A png of Stephanie Yara's headshot tile.